Търгове за отдаване под наем

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години общински недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ магазин с

1008

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,…

Публичен търг с тайно наддаване:1.публична общинска собственост за поставяне на рекламно – информационен елемент /РИЕ/ (билборд) - тип „Пиза” с размери 4/3 м.;2. • Част от имот – публична общинска собствност за временно и възмездно ползване на рекламно –

1042

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 14, чл.…

Търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански (2013-2018) години на земеделска земя – пасища и мери от Общински поземлен фонд, на

1023

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание  чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т.1 от ЗМСМА,  чл.24, ал.3, чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба №7/приета с Решение № 467/21.04.2005 год., изм. Решение № 1366/28.07.2011  на Общински  съвет – Плевен,…

Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” по реда на Наредба за

1072

Обява На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.76, т.3, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен: Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване представляващ самостоятелен обект за търговска дейност - кафе-клуб със застроена площ 84.00кв.м., разположен на първия етаж в масивна осеметажна сграда, находящ се в гр.Плевен, ул.Александър Стамболийски” №1, актуван с АОС№

1012

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление…

Търг за отдаване под наем на земеделска земя - с.Върбица - 12.09.2013г.

1237

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание  чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба №7/приета с Решение № 467/21.04.2005 год., изм. Решение № 1366/28.07.2011  на Общински …

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване: . Сграда за обществено хранене – снек-бар, със застроена площ 114.00кв.м.; 2. Цех за производство на безглутенова смес със застроена площ 57.00кв.м.; 3. Помещение с площ 235.00кв.м.; 4. Помещение /стая №16/ с площ 15.40к

1069

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление…

Публичен търг с тайно наддаване - за поставяне на преместваеми съоръжения – 3 броя автомати за кафе

1121

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.76, т.2, чл.79, чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен и…

Търг за отдаване под наем - бюфет за закуски в ОУ “Йордан Йовков” – Плевен

1144

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН На основание чл. 44 ал.2, от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС, чл. 14, чл.76, т.2, чл.79 ал.1,2,3 и 4 от Наредба № 7 на Об С - Плевен и Решение №696/25.07.2013г.на Общински съвет - Плевен   О Б Я В Я В А Търг с тайно надаване чрез представяне…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване - Търгът ще се проведе на 09.08.2013г. от 10.00ч. в Актовата зала на Община Плевен, ет.1

1056

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 от Закона за местната власт…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване: Част от имот – публична общинска собственост за срок от 5 г., представляваща площ от 1,00 кв.м., находяща се в Автогара Плевен , ул. „Иван Миндиликов“ №7, гр.Плевен, актувана с АОС № 36478/07.12.2010г. за поставяне на авт

1114

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7, от Закона за общинската собственост ,във връзка с чл.76, т.2 и чл.79, и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване: Преместваемо съоръжение – павилион с площ 3,4 кв.м., на спирка за масов градски транспорт, находящ се в ж.к. ”Дружба” , до бл. 133 б, УПИ I, кв.18 по плана на гр.Плевен, за срок от 5/пет/ години.

1079

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2, от Закона за общинската собственост ,във връзка с чл.76, т.1 и чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1,…