Прекратяване на търг за отдаване под наем на пасища, мери в землищата на с. Николаево, с. Горталово

1378