Публичен търг с тайно надаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

1059