Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен, за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор

1419

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

            На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.15, чл.79, ал.1-4, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен, Заявления от Тодор Николов Мангъров с вх. №№ РД – 94Т-575-6/22.12.2011г. и от 14.05.2012г. и Становище от Директора на Общинско предприятие „Акварел” – град Плевен с вх. № РД - 94Т-575-6/11.01.2012г.,

 Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен, за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 56722.621.24.1 с площ 55 /петдесет и пет/ кв.м. разположена в парк „Кайлъка”, представляваща едноетажна масивна сграда с предназначение „Сграда за култура и изкуство – Зала на смеха”, актувана с АОС № 36545/10.01.2011г. Начална месечна наемна цена е в размер на 484,00 /четиристотин осемдесет и четири лева/ лв. (без ДДС). Депозит за участие в търга – 1 700,00 /хиляда и седемстотин лева/ лв.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от ОП „Акварел” -  всеки работен ден от 28.05.2012 г. до 25.06.2012 г., включително от 9,00 до 16,00 часа.

Търгът ще се проведе на 11.06.2012г. от 14.00ч. в Заседателна зала на Община Плевен, ет. 3.

Депозитът се внася до 08.06.2012г. включително, по сметка IBAN BG 38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF на Община Плевен в ИНВЕСТБАНК АД  – клон Плевен.

Тръжната документация ще се получава от 28.05.2011г. до 16,00ч. на 08.06.2012г. включително в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. ”Възраждане” №4 срещу квитанция  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС). Предложенията се подават в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 28.05.2012г. до 17,00ч. на 08.06.2012г.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов търг да се проведе на 26.06.2012г. от 14.00ч. при същите тръжни правила. Тръжна документация да се продава от 12.06.2012г. до 16,00ч. на 25.06.2012г. включително. Депозитът се внася до 25.06.2012г. включително по сметка IBAN BG 38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF на Община Плевен в ИНВЕСТБАНК АД  – клон Плевен. Предложенията се подават в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 12.06.2012г. до 17,00 часа на 25.06.2012г.   

Когато последния ден на срока е неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.