Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години общински недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ помещение в

1181

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

            На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.15, чл.79, ал.1-4, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен, уведомително писмо от Вр.И.Д. Кмет на кметство село Пелишат с вх. № ДИР - 1996/13.12.2012г., 

                                                            Обявяваа

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години общински недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ помещение в автоспирка с площ 15,40 кв.м., находящо се кв. 43 по плана на село Пелишат, актувана с АОС № 30598/30.01.1996г. Начална месечна наемна цена 35,00 /тридесет и пет лева/ лв. (без ДДС). Депозит за участие в търга – 200,00 /двеста лева/ лв.

 Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите на кметство село Пелишат -  всеки работен ден от 15.01.2013г. до 08.02.2013г., включително от 9,00 до 16,00 часа.

Търгът ще се проведе на 29.01.2013г. от 14.00ч. в Заседателна зала на Община Плевен, ет. 3.

Депозитът се внася до 28.01.2013г. включително, по сметка IBAN BG 38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF на Община Плевен в ИНВЕСТБАНК АД  – клон Плевен.

Тръжната документация ще се получава от 15.01.2013г. до 16,00ч. на 28.01.2013г. включително в Център за административно обслужване на граждани към Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу квитанция  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС). Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани към Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 15.01.2013г. до 17,00ч. на 28.01.2013г.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов търг да се проведе на 11.02.2013г. от 14.00ч. при същите тръжни правила. Тръжна документация да се продава от 30.01.2013г. до 16,00ч. на 08.02.2013г. включително. Депозитът се внася до 08.02.2013г. включително по сметка IBAN BG 38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF на Община Плевен в ИНВЕСТБАНК АД  – клон Плевен. Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани към Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 30.01.2013г. до 17,00 часа на 08.02.2013г.   

Когато последния ден на срока е неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.