Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Център за административно обслужване на граждани пл. "Възраждане" 4, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години общински нежилищен имот - публична общинска

1144