ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на следния общински нежилищен имот: Част от имот – публична общинска собственост, представляваща площ 2.00 кв.м., на

1410

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.76, т.2, чл.79, чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен и Решение № 288/05.09.2012 г. на Общински съвет-Плевен,

 

О Б Я В Я В А:

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на следния общински нежилищен имот: Част от имот – публична общинска собственост, представляваща площ 2.00 кв.м., находящи се в салона на Автогара Плевен, пл.”Иван Миндиликов”№7, гр.Плевен, актувана с АОС № 36478/07.12.2010г., за поставяне на преместваемо съоръжение – количка за продажба на царевица на пара.

         Начална месечна наемна цена - 160.00 лв. /без ДДС/. Депозит за участие в търга - 320.00 лв. Цена на тръжната документация - 30.00 лв. /без ДДС/.

Търгът ще се проведе на 11.01.2013 г. от 14,00 ч. в Актовата зала на Община Плевен, ет.1.

Тръжна документация ще се продава от 03.01.2013 г. до 16.00 часа на 10.01.2013 г. включително в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане” №4.

Депозитът за участие в търга в размер на 320.00 лв. се внася до 10.01.2013 г. включително, по сметка на Община Плевен IBAN BG38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF на ИНВЕСТБАНК АД – Плевен.

Предложенията от участниците в търга ще се приемат в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане” № 4 в срок от 03.01.2013г. до 16,00 часа на 10.01.2013 г.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов търг ще се проведе на 21.01.2013 г. от 14,00 ч. при същите тръжни правила. Тръжна документация ще се продава от 14.01.2013 г. до 16,00 часа на 18.01.2013 г. включително. Депозитът за участие в търга се внася до 18.01.2013 г. Предложенията от участниците в търга ще се приемат в срок 14.01.2013 г. до 16,00 часа на 18.01.2013 г.