ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

1330