ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ - преместваеми съоръжения - 13.09.2012 г.

1526

 

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2, от Закона за Общинската Собственост ,във връзка с чл.76, т.1 и чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен.

 

О Б Я В Я В А:

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. ”Възраждане” 4, гр.Плевен, за отдаване под наем на следните  общински  нежилищни  имоти:

            1.Преместваемо съоръжение – павилион №2 с площ 6,00 кв.м., на спирка за масов градски транспорт, находящ се  на ул. ”Д.Попов” №16, до „Дом на Книгата”, УПИ IX, кв.346 по плана на гр.Плевен, за срок от 5/пет/ години.

         Начална месечна цена 375.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 750.00лв. Цена на тръжната документация 30.00лв./без ДДС/.

2. Преместваемо съоръжение – павилион №3 с площ 6.00 кв.м. ., на спирка за масов градски транспорт, находящ се  на ул. ”Д.Попов” №16, до „Дом на Книгата”, УПИ IX, кв.346 по плана на гр.Плевен, за срок от 5/пет/ години.

 Начална месечна цена 375.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 750.00 лв. Цена на тръжната документация 30.00лв./без ДДС/.

         3. Преместваемо съоръжение – павилион №6 с площ 4,5 кв.м., на спирка за масов градски транспорт, находящ се  на ул. ”Д.Попов” №16, до „Дом на Книгата”, УПИ IX, кв.346 по плана на гр.Плевен, за срок от 5/пет/ години.

Начална месечна цена 375.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 750.00 лв. Цена на тръжната документация 30.00лв./без ДДС/.

4. Преместваемо съоръжение – павилион  №7 с площ 6,00 кв.м., на спирка за масов градски транспорт, находящ се  на ул. ”Д.Попов” №16, до „Дом на Книгата”, УПИ IX, кв.346 по плана на гр.Плевен, за срок от 5/пет/ години.

         Начална месечна цена 375.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 750.00лв. Цена на тръжната документация 30.00лв./без ДДС/.

5. Преместваемо съоръжение – павилион  №9 с площ 6,00 кв.м., на спирка за масов градски транспорт, находящ се  на ул. ”Д.Попов” №16, до „Дом на Книгата”, УПИ IX, кв.346 по плана на гр.Плевен, за срок от 5/пет/ години.

         Начална месечна цена 375.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 750.00лв. Цена на тръжната документация 30.00лв./без ДДС/.

 

          Търгът ще се проведе на 13.09.2012г. от 15,00 ч. в Актовата зала на Община Плевен, ет.1.

Депозитът за участие в търга се внася до 12.09.2012г. включително, по сметка на Община Плевен IBAN BG38 IORT 7380 3338 0000 01 , BIC IORTBGSF на ИНВЕСТБАНК АД – Плевен.

Тръжната документация ще се закупува от 29.08.2012г. до 12.09.2012г.  включително, в Център за  административно обслужване на граждани при Община Плевен на пл.”Възраждане”№4.

Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16,00 ч. на 12.09.2012г. в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. ”Възраждане” №4.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов търг ще се проведе на 29.09.2012 г. от 15,00 ч. при същите тръжни правила. Тръжна документация ще се продава от 14.09.2012 г. до 16,00 часа на 20.09.2012 г. включително. Депозитът за участие в търга се внася до 20.09.2012 г. Предложенията от участниците в търга ще се приемат в срок до 16,00 часа на 20.09.2012 г.

 

   Директор ОП „Център за градска мобилност” :

                                                                /Ив. Бояджиева/