ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща каса № 1

816