ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

931