Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Славяново в УПИ І отреден за озеленяване, кв.67 за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион с размери 4

1466

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

 

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 14, чл. 79, ал. 1-4, чл. 85, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7на Общински съвет – Плевен, Решение № 489/26.03.2009 год. на Общински съвет-Плевен, Решение №522/29.04.2009г. на Общински съвет Плевен и предложение от Кмета на град Славяново с вх.№ ДИР-1858/26.11.2012г.,  

                                                                   Обявява

            Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Славяново в УПИ І отреден за озеленяване, кв.67 за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион с размери 4,00м./3,00м., обозначен като №14 по скица № 30/23.02.2009г., пресъгласувана на 13.11.2012г. от Главен архитект на Община Плевен.

Начална месечна наемна цена 19,20 лв. (без ДДС). Депозит за участие в търга – 100,00 лв.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от Кметство град Славяново,  всеки работен ден от 12.12.2012 г. до 18.01.2013 г. включително от 9,00 до 16,00 часа.

Публичният търг ще се проведе на 07.01.2013г. от 14.00ч. в Заседателна зала на Община Плевен, ет. 3.

Депозитът се внася до 04.01.2013 г. включително, по сметка IBAN  BG 38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF  на Община Плевен в Инвестбанк АД – клон Плевен.

Тръжната документация ще се продава от 12.12.2012 г. до 16,00ч. на 04.01.2013г. включително, в Център за административно обслужване на граждани към Община Плевен, пл.”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани към Община Плевен, пл.”Възраждане” № 4 в срок от 12.12.2012 г. до 17,00 часа на 04.01.2013г.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов търг да се проведе на 19.01.2013г. от 14.00 ч. при същите тръжни правила.

Тръжна документация ще се продава от 08.01.2013г. до 16,00 ч. на 18.01.2013г. включително. Депозитът ще се внася до 18.01.2013г. включително по гореспоменатата сметка.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 08.01.2013г. до 17,00 часа на 18.01.2013г.

Когато последния ден на срока е неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.