Публичен търг за отдаване под наем на част от имот - каса №1, сградата на Автогара Плевен

760

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, ал.2, от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.2 , чл.79  и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Плевен и Решение 111/25.02.2016г. на Общински съвет Плевен и Заповед № РД - 10 - 802/17.06.2016г. на Кмета на Община Плевен
 
О Б Я В Я В А:
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. ”Възраждане” 4, гр. Плевен, за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща каса №1, с площ 4,50 кв.м., находяща се в гр. Плевен, пл. “Иван Миндиликов“ №7, сградата на Автогара Плевен, първи етаж, актувана с АОС №36478/07.12.2010 г. за срок от 5/пет/ години.
            Начална месечна цена 500.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 1000.00лв. Цена на тръжната документация 30.00лв./без ДДС/.
 
            Търгът ще се проведе на 27.06.2016г. от 10,30ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.
Депозитът за участие в търга се внася до 24.06.2016г. включително, по сметка на Община Плевен IBAN BG45BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF на „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД – Плевен.
Тръжната документация ще се закупува от 20.06.2016г. до 24.06.2016г. включително, в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен на пл.”Възраждане”№4.
Предложенията на кандидатите за участие в търга ще се приемат до 16,00 ч. на 24.06.2016г. в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. ”Възраждане” №4.
При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов търг ще се проведе на 05.07.2016 г. от 10,30ч. при същите тръжни правила. Тръжна документация ще се продава от 28.06.2016г. до 16,00 часа на 04.07.2016г. включително. Депозитът за участие в търга се внася до 04.06.2016г.   
Предложенията на кандидатите за участие в търга ще се приемат в срок до 16,00 часа на 04.06.2016г.
Оглед на имота се извършва от 20.06.2016 г. до 24.06.2016 г. /от 28.06.2016 г. до 04.07.2016 г. при нов търг/, само след закупена тръжна документация и предварително уговорен час за оглед със служители на ОП “Център за градска мобилност“ на тел:064/888-667.
 
     ГЕОРГ СПАРТАНСКИ
     Кмет на Община Плевен