Публичен търг за отдаване под наем на част от имот - павилион за хранителни стоки в с.Радишево

727

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

            На основание чл. 44, ал.2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във вр. с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.14, чл.79, ал.1-4, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен, становище от Кмета на кметство Радишево с вх. № ДИР-165/16.02.2016г. и Решение № 187/27.04.2016 г. на Общински съвет Плевен,
Обявява


Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот - публична общинска собственост, за възмездно право на поставяне на преместваем обект - павилион за хранителни стоки, с площ 18,00 кв. м в УПИ V – „За озеленяване”, кв. 28б по плана на с. Радишево на основание чл. 56 от ЗУТ съгласно схема за разполагане, съгласувана на 04.04.2016 г. от Главния архитект на Община Плевен. Начална месечна наемна цена в размер на 30,00 /тридесет лева/ лв. без включен ДДС. Депозит за участие в търга – 150,00 /сто и петдесет лева/ лв.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от Кметство Радишево,  всеки работен ден от 01.06.2016 г. до 21.06.2016 г., включително от 9,00 до 16,00 часа.

      Публичният търг ще се проведе на 13.06.2016 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на Община Плевен, ет. 3.

Депозитът се внася до 10.06.2016 г. включително, по сметка IBANBG45BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД – офис Плевен.

       Тръжна документация да се продава от 01.06.2016 г. до 16,00ч. на 10.06.2016г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 36,00 лв. с ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 01.06.2016 г. до 17,00 часа на 10.06.2016г.          

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов търг ще се проведе на 22.06.2016г. от 11.00 ч. при същите тръжни правила. Тръжна документация да се продава от 14.06.2016г. до 16,00 ч. на 21.06.2016г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 14.06.2016г. до 17,00 часа на 21.06.2016г.

Когато последния ден на срока е неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.