ПУБЛИЧЕН ТЪРГ за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост с обща площ от 34,00 кв. м.

892