Публичен търг за отдаване под наем на общински недвижим имот - частна общинска собственост / с.Дисевица

1046