Публичен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот

777

   На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.76, т.2,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1, т.7 от ЗМСМА, в изпълнение на Решение № 152/31.03.2016г. на Общински съвет Плевен и Заповед №РД-10-830/24.06.2016г. на Кмета на Община Плевен

О Б Я В Я В А ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
за  отдаване под наем на  общински нежилищен имот:
    
1. Част от имот – публична общинска собственост на територията на градската градина, находяща се в УПИ I, кв.24б и УПИ I и УПИ II, кв.381а по плана на гр.Плевен, представляваща позиция 5.2  от  План – схема от 22.01.2015г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен  – „за разполагане на машина /сладолед, пуканки, царевица на пара и др./” с площ 1.00кв.м., за срок до 31.10.2016г.
Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС;  Депозит за участие в търга 30,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.
Търгът ще се проведе на  05.07.2016г. от 09:30ч. в Актовата зала на Община Плевен,  ет.1.
Депозитът за участие в търга се внася до 04.07.2016г. вкл., по сметка на Община Плевен
IBAN :  BG45BGUS91603304113901, BIG: BGUSBGSF в “Българо – Американска Кредитна
Банка“АД,   офис Плевен.
Тръжната документация ще се закупува от 29.06.2016г. до 01.07.2016г.  вкл., в център за  административно обслужване на граждани при Община Плевен на пл.”Възраждане”№4.
Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00ч.на 04.07.2016г. в център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане”№4.