Публичен търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

836

          На основание чл.14, ал.1 и ал.7 във връзка с ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1 и т.2, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение Решение № №152/31.03.2016г. и Решение №208/26.05.2016г. на Общински съвет - Плевен       

О Б Я В Я В А


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане” №4, гр.Плевен, за отдаване под наем на следните общински нежилищни имоти :

            1. Част от имот – публична общинска собственост на територията на градската градина, находяща се в УПИ I, кв.24б и УПИ I и УПИ II, кв.381а по плана на гр.Плевен, представляваща позиция 4.2 от  План – схема от 22.01.2015г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен  – „за площадка за рисуване върху керамични фигури” с площ 4.00кв.м., за срок до 31.10.2016г.

            Начална месечна цена : 30,00лв./кв.м. без ДДС;  Депозит за участие в търга 80,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

            2. Част от имот – публична общинска собственост на територията на градската градина, находяща се в УПИ I, кв.24б и УПИ I и УПИ II, кв.381а по плана на гр.Плевен, представляваща позиция 5.2  от  План – схема от 22.01.2015г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен  – „за разполагане на машина /сладолед, пуканки, царевица на пара и др./” с площ 1.00кв.м., за срок до 31.10.2016г.

            Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС;  Депозит за участие в търга 30,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

3. Част от имот - публична общинска собственост - Площадка №1 с площ 2 кв. м., представляваща част от покривната конструкция на Панорама „Плевенска епопея 1877”, актувана с АОС №40000/06.03.2014г., разположена върху  десния щик  в посока вход-изход, с предназначение  „за разполагане на технически съоръжения“, за срок от 5/пет/ години.

            Начална месечна цена 150.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 450.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

            4. Помещение – частна общинска собственост с площ 35.00 кв.м. в едноетажна сграда, находяща се в гр.Плевен, ул.”Г.С.Раковски” № 23, актувана с АОС № 37110/28.09.2011г., за срок от 5/пет/ години.

            Начална месечна цена 135.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 405.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

                5. Помещение – частна общинска собственост, представляващ  кабинет  №72  с площ 15.40 кв.м., находящ се на ет.3 в масивна сграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.

      Начална месечна цена 118.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 355.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

                Забележка : Първоначалната наемна месечна цена на имота по т.5 е обявена като за помещение, в което ще се извършват само медицински или стоматологични услуги и дейности свързани с тях. Предназначението не може да бъде променяно.

            Търгът ще се проведе на  17.06.2016год. от 10:00часа в Актовата зала на Община Плевен, ет.1.

      Тръжна документация ще се продава от 09.06.2016год. до 15.06.2016год. включително, в Центъра за административно обслужване на граждани, находящ се на пл. ”Възраждане” № 4, Община  Плевен срещу квитанция за закупена документация.

      Депозитът за участие в търга се внася до 16.06.2016год. включително, по сметка на Община Плевен  IBAN : BG45BGUS91603304113901, BIG: BGUSBGSF в Българо – Американска Кредитна Банка“АД, офис Плевен.

            Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00 часа на 16.06.2016год. в центъра за Административно обслужване на граждани при Община – Плевен, находящ се на пл.”Възраждане” № 4, гр.Плевен.