Публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване "нива" за имоти, неизползвани две и повече стопански години в землището на с. Пелишат

859

Файлове:

CCI22022018.pdf CCI22022018.pdf