Търг с тайно надаване - публична общинска собственост - 31.01.2013 г.

1247

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН

  

        На основание чл. 44 ал.2, от ЗМСМА, чл.14,ал.7 във връзка с ал.2 от ЗОС, чл.76, т.2, чл.79, ал.2, . 1 и ал. 2 от Наредба №7 на Об С - Плевен и Решение №297/25.10.2012г, и №407/14.12.2012г.на Общински съвет – Плевен

 

О Б Я В Я В А

     І.Търг с тайно надаване чрез представяне от участниците на предложенията пред комисията в деня и часът, обявен за провеждане  на търга за отдаване под наем за срок от 3/три/ и 5/пет/години на част от имот - публична общинска собственост както следва:

 1. Част от физкултурен салон в СОУ “П. Яворов”Плевен с площ от 50кв.м., за  провеждане на занимания по бойни изкуства, при първоначална наемна цена  на час 11.50лв.  Депозит за участие 30.00 лв.

2. Част от физкултурен салон в НУ Патриарх Евтимий” Плевен с площ от 30кв.м., за провеждане на занимания по акробатика при първоначална наемна цена  на час 6.90лв. Депозит за участие 30.00 лв.

 3. Част физкултурен салон в ОДЗ № 9”Трети март” Плевен с площ от 40 кв.м., за провеждане на занимания по народни танци, при първоначална наемна цена  на час 9.20 лв. Депозит за участие 30.00 лв.

 4. Методичен кабинет в ОДЗ № 9”Трети март” Плевен с площ от 30 кв.м., за провеждане на занимания по английски език, при първоначална наемна цена  на час 6.00 лв. Депозит за участие 30.00 лв.

 5. Част физкултурен салон в ОДЗ № 18 “Дружба” Плевен с площ от 20 кв.м., за провеждане на занимания по спортни танци, при първоначална наемна цена  на час 4.60 лв. Депозит за участие 30.00 лв

 6. Част физкултурен салон в ЦДГ № 2 “Юнско въстание” Плевен с площ от 20 кв.м., за провеждане на занимания спорт по образователна програма, при първоначална наемна цена  на час 4.60 лв. Депозит за участие 30.00 лв

7. Бюфет за закуски в ОУ “Н.Й.Вапцаров” Плевен с площ от 41 кв.м при първоначална наемна цена 110.00лв. Депозит за участие 100.00лв.

 

Търгът ще се проведе от 14.30 часа на 31.01.2013.г. в Актова зала в Община Плевен  ет.1

   Цена на тръжната документация за отделните обекти е 36.00лв. и се закупува от 23.01.2013г. до 16.30ч. на 30.01.2013г. в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен

 

 Допълнителна информация на тел. 881 234, или в стая 40 на Община Плевен