Търг с тайно надаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на част от имот - публична общинска собственост в детските градини - 23.08.2012.г

1171

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН

  

        На основание чл. 44 ал.2, от ЗМСМА, чл.14,ал.7 във връзка с ал.2 от ЗОС, чл.76, т.2, чл.79, ал.2, . 1 и ал. 2 от Наредба №7 на Об С - Плевен и Решение № 222 /28.06.2012г, на Общински съвет - Плевен

О Б Я В Я В А

     1.Търг с тайно надаване чрез представяне от участниците на предложенията пред комисията в деня и часът, обявен за провеждане  на търга за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на част от имот - публична общинска собственост в детските градини.

- Част от физкултурен салон в ЦДГ№10 “Надежда” Плевен с площ от 40 кв.м., за провеждане на занимания по народни танци, при първоначална наемна цена на час 9.20лв. Депозит за участие 30.00 лв.

- Част от физкултурен салон в ОДЗ № 5 “Гергана” Плевен с площ от 20 кв.м., за провеждане на занимания по народни танци, при първоначална наемна цена на час 4.60лв. Депозит за участие 30.00 лв.

- Методичен кабинет в ЦДГ№10 “Надежда” Плевен с площ от 12 кв.м., за  провеждане на занимания по английски език, при първоначална наемна цена  на час 2.40 лв.  Депозит за участие 30.00 лв.

- Част от физкултурен салон в СДГ № 11 “Теменужка” Плевен с площ от 25 кв.м., за провеждане на занимания по народни танци, при първоначална наемна цена  на час 5.80лв. Депозит за участие 30.00 лв.

- Част от физкултурен салон в ОДЗ № 9 “Трети март” Плевен с площ от 40кв.м., за провеждане на занимания по художествена гимнастика, при първоначална наемна цена  на час 9.20лв. Депозит за участие 30.00 лв.

- Физкултурен салон в ЦДГ № 5 “Слънце” Плевен с площ от 50 кв.м., за провеждане на занимания по футбол, при първоначална наемна цена  на час 11.50 лв. Депозит за участие 30.00 лв.

  - Част физкултурен салон в ЦРД - Плевен с площ от 40 кв.м., за провеждане на занимания по художествена гимнастика, при първоначална наемна цена  на час 9.20 лв. Депозит за участие 30.00 лв.

Търгът ще се проведе от 14.30 часа на 23.08.2012.г. в Актова зала в Община Плевен  ет.1

Цена на тръжната документация за отделните обекти е 36.00лв. и се закупува от 16.08.2012г. до 16.30ч. на 22.08.20012г. в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен

    Допълнителна информация на тел. 881 234, или в стая 54 на Община Плевен