Търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години (2013-2023) на земеделска земя – лозя от Общински поземлен фонд находящи се в земл

1092

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На основание  чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба №7/приета с Решение № 467/21.04.2005 год., изм. Решение № 1366/28.07.2011  на Общински  съвет – Плевен.

Обявява

Търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години (2013-2023)  на земеделска земя – лозя от Общински поземлен фонд находящи се в землищата на гр.Плевен.

Началната тръжна цена се определя на база Решение 100 от 29.03.2012г. на Общински съвет Плевен, а именно 30,00 лева на декар –за земи с трайни насаждения, независимо от категорията на земята за стопанска година.

Кандидатите могат да участват както за всички, така и за отделни имоти. Не се допуска участие за част от имот.

Търгът  ще се проведе на 26.04.2013г. както следва:

В Заседателната зала на Община Плевен, етаж 3, пл.”Възраждане” №2:

1.      гр.Плевен от 10,30 часа –   5 бр. имота с площ 22,951  дка

 Тръжна документация се получава от 12.04.2013г. до 16,00часа на 25.04.2013г. включително  в Информационния център на Община Плевен.

 Предложенията се подават от 12.04.2013г. до 16,00часа на 25.04.2013г. включително  в Информационния център на Община Плевен.

 Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

При липса на кандидати, нов търг ще се проведе на 16.05.2013г.  при същите тръжни условия и часове.

Тръжна документация се продава от 26.04.2013г. до 16,00ч. на 15.05.2013г. включително. Предложения се подават от 26.04.2013г. до 16,00ч. на 15.05.2013г. включително в Информационния център на  Община Плевен.

 Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на документация всеки работен ден от 12.04.2013г. до 25.04.2013г. включително.       

          Предвижда  се депозит за участие в търга.