Търг с тайно наддаване - с.Тученица, с.Мечка, с.Ясен и с. Радишево.

1360

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На основание  чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба №7/приета с Решение № 467/21.04.2005 год., изм. Решение № 1366/28.07.2011  на Общински  съвет – Плевен.

 

 

Обявява

Търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години (2013-2018)  на земеделска земя – пасище и мера, от Общински поземлен фонд находящи се в землищата на с.Тученица, с.Мечка, с.Ясен  и  с. Радишево.

Началната тръжна цена се определя на база Решение 118 от 03.04.2012г. на Общински съвет Плевен, а именно 6,00 лева на декар – пасище и мера, независимо от категорията на земята за стопанска година.

Кандидатите могат да участват както за всички, така и за отделни имоти. Не се допуска участие за част от имот.

Търговете ще се проведат на 26.02.2013г. както следва:

 В Заседателната зала на Община Плевен, пл.”Възраждане” №2:

 1. с.Мечка от 10,30 часа – 116 бр. имота с площ 3123,443 дка.

                         2. с.Ясен  от 11,30 часа –  85 бр. имота с площ  1319,579 дка.

                         3. с. Радишево от 13,30 часа – 74 бр. имота с площ 1450,784 дка.

                         4. с.Тученица от 14,00 часа – 57 бр. имота с площ 545,089  дка..

                      

 

 Тръжна документация се получава от 12.02.2013г. до 16,00часа на 25.02.2013г. включително  в Информационния център на Община Плевен.

 Предложенията се подават от 12.02.2013г. до 16,00часа на 25.02.2013г. включително  в Информационния център на Община Плевен.

 Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

При липса на кандидати, нови търгове ще се проведе на 12.03.2013г.  при същите тръжни условия и часове.

Тръжна документация се продава от 26.02.2013г. до 16,00ч. на 11.03.2013г. включително. Предложения се подават от 26.02.2013г. до 16,00ч. на 11.03.2013г. включително в Информационния център на  Община Плевен.

 Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на документация всеки работен ден от 12.02.2013г. до 25.02.2013г. включително.       

          Предвижда  се депозит за участие в търга.