Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя - „пасища”, „мери”, „ливади” от Общинския поземлен фонд-с. Бохот,с.Пелишат,с.Радишево

1022