Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване - пасища, мери, ливади от общински поземлен фонд за срок от една стопанска година в землищe с. Бохот

919

Файлове:

CCI08052019.pdf CCI08052019.pdf