Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя - с.Върбица / с.Опанец / с.Мечка

825

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН
На основание  чл. 44, ал. 2 във връзка с ал.1, т. 1 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти.

Обявява

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя - ниви от Общинския поземлен фонд за срок от 5 (пет) стопански (2016-2021) години, находящи се в землищата на селата:
с. Върбица - 222,824 дка
с. Опанец  - 63,256 дка
с. Мечка – 290,659 дка
Началната тръжна цена се определя на база Решение 209 от 26.05.2016г. на Общински съвет Плевен, а именно 36,00 лева на декар – ниви, независимо от категорията на земята за стопанска година.
Кандидатите могат да участват както за всички, така и за отделни имоти. Не се допуска участие за част от имот.
Търговете ще се проведат на 13.07.2016г. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, както следва:
1. с. Върбица – от 09,00 часа
2. с. Опанец от 11,00 часа
3.  с. Мечка от 14,00 часа
Тръжна документация се получава от 05.07.2016г. до 16,00ч. на 12.07.2016г. включително в Центъра за административно обслужване на граждани -  Община Плевен. Предложения се подават от 05.07.2016г. до 16,00ч. на 12.07.2016г.. включително в Центъра за административно обслужване на граждани - Община Плевен.
Цена на тръжната документация – 50,00 лв. (без ДДС).
При липса на кандидати, нови търгове ще се проведат на 20.07.2016г. при същите тръжни условия и часове. Тръжна документация се получава от 14.07.2016г. до 16,00ч. на 19.07.2016г. включително. Предложения се подават от 14.07.2016г. до 16,00ч. на 19.07.2016г. включително в Центъра за административно обслужване на граждани -  Община Плевен.
Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на документация всеки работен ден от 05.07.2016г. до 19.07.2016г. включително.       
          Предвижда  се депозит за участие в търга.