Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански (2012-2017) години на земеделска земя - ниви

1415

 

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На основание  чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл. 24,ал.1,т.1, чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал.1, т.2 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински  съвет – Плевен

Обявява

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански (2012-2017) години на земеделска земя - ниви, от Общински поземлен фонд имоти с обща площ 185.037  дка, находящи се в землището на с. Къшин.

Началната тръжна цена се определя на база Решение № 100 от 29.036.2012г. на Общински съвет Плевен, а именно 25,00 лева на декар – ниви, независимо от категорията на земята за стопанска година.

Търгът ще се проведе на 10.08.2012 г. от 16.00 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен, ет. 3. Тръжна документация се продава от 25.07.2012 г. до 16,30ч. на 09.08.2012 г. включително в Информационния център на  Община Плевен. Предложения се подават от 25.07.2012г. до 16,30ч. на 09.08.2012г. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

При липса на кандидати, нов търг ще се проведе на 27.08.2012г. от 16.00 ч. при същите тръжни условия. Тръжна документация да се продава от 13.08.2012 г. до 16,30ч. на 26.08.2012 г. включително. Предложения се подават от 13.08.2012 г. до 16,30ч. на 26.08.2012 г.  Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

Оглед на имота може да се извърши след закупуване на документация всеки работен ден от 25.07.2012г. до 26.08.2012 г. включително.       

          Предвижда  се депозит за участие в търга.