Търг с тайно наддаване - земеделска земя – пасища и мери - 20.02.2013 г.

1267

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На основание  чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински  съвет – Плевен

Обявява

Търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански (2013-2018)години на земеделска земя – пасище и мера, от Общински поземлен фонд находящи се в землищата на с. Бръшляница, с.Буковлък, с.Къшин , с.Ласкар , с.Ралево.

Началната тръжна цена се определя на база Решение 118 от 03.04.2012г. на Общински съвет Плевен, а именно 6,00 лева на декар – пасище и мера, независимо от категорията на земята за стопанска година.

Кандидатите могат да участват както за всички, така и за отделни имоти. Не се допуска участие за част от имот.

Търговете ще се проведат на 20.02.2013г. както следва:

 

 В Заседателната зала на Община Плевен, пл.”Възраждане” №2:

 1. с. Бръшляница от 10,00 часа –119бр. имота с площ 2620,545 дка.

                    2. с.Буковлък от 11,30 часа – 78бр. имота с площ 1146,257дка.

                    3. с.Къшин от 13,00 часа - 34бр. имота с площ 558,157дка.

                    4. с.Ралево от 15,00 часа – 61бр. имота с площ 347,611 дка.

                   

 

В Актовата зала на Община Плевен, пл.”Възраждане” №2:

1 с.Ласкар от 14,00 часа - 31бр. имота с площ 426,874дка.

                      

 

 

 Тръжна документация се получава от 06.02.2013г. до 16,00часа на 19.02.2013г. включително  в Информационния център на Община Плевен.

 Предложенията се подават от 06.02.2013г. до 16,00часа на 19.02.2013г. включително  в Информационния център на Община Плевен.

 Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

При липса на кандидати, нови търгове ще се проведе на 06.03.2013г.  при същите тръжни условия и часове.

Тръжна документация се продава от 20.02.2013г. до 16,00ч. на 05.03.2013г. включително. Предложения се подават от 20.02.2013г. до 16,00ч. на 05.03.2013г. включително в Информационния център на  Община Плевен.

 Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на документация всеки работен ден от 06.02.2013г. до 19.02.2013г. включително.       

          Предвижда  се депозит за участие в търга.