Търг с тайно наддаване - земеделска земя – пасища и мери и зеленчукови култури - 22.03.2013 г.

1219

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

 

На основание  чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински  съвет – Плевен

Обявява

Търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години (2013-2018) години на земеделска земя – пасище и мера, от Общински поземлен фонд находящи се в землищeто на с.Бохот, с.Дисевица, с.Коиловци и зеленчукови култури от Общински поземлен фонд находящи се в землищeто на с.Ясен.

Началната тръжна цена за пасищата и мерите се определя на база Решение 118 от 03.04.2012г. на Общински съвет Плевен, а именно 6,00 лева на декар – независимо от категорията на земята за стопанска година.

Началната тръжна цена за зеленчуковите култури се определя на база Решение 100 от 29.03.2012г. на Общински съвет Плевен, а именно 25,00 лева на декар – независимо от категорията на земята за стопанска година.

Кандидатите могат да участват както за всички, така и за отделни имоти. Не се допуска участие за част от имот.

Търговете ще се проведат на 22.03.2013г. в Заседателната зала на Община Плевен, ет.3, както следва:

 

Зеленчукови култури :

1. с.Ясен от 9,00 часа – 292 бр. имота с площ 45,584 дка.

 

Пасище, мера:

1.    с. Бохот от  10,30 часа – 104 бр. имота с площ 2699,373 дка.

2.    с. Дисевица от 11,30 часа – 32 бр. имота с площ 682,136 дка.

3.    с. Коиловци от 13,30 часа – 36 бр. имота с площ 512,411 дка.

 

 Тръжна документация се получава от 08.03.2013г. до 16,00часа на 21.03.2013г. включително  в Информационния център на Община Плевен.

 Предложенията се подават от 08.03.2013г. до 16,00часа на 21.03.2013г. включително  в Информационния център на Община Плевен.

 Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

При липса на кандидати, нови търгове ще се проведе на 05.04.2013г.  при същите тръжни условия и часове.

Тръжна документация се продава от 22.03.2013г. до 16,00ч. на 04.04.2013г. включително. Предложения се подават от 22.03.2013г. до 16,00ч. на 04.04.2013г. включително в Информационния център на  Община Плевен.

 Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на документация всеки работен ден от 08.03.2013г. до 21.03.2013г. включително.       

          Предвижда  се депозит за участие в търга.