Търг с тайно наддаване - земеделска земя – пасища и мери - с.Николаево , с.Горталово - 22.04.2013г.

1147

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На основание  чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба №7/приета с Решение № 467/21.04.2005 год., изм. Решение № 1366/28.07.2011  на Общински  съвет – Плевен.


Обявява

Търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години (2013-2018)  на земеделска земя – пасище, мера от Общински поземлен фонд находящи се в землищата на с.Николаево и с.Горталово.

Началната тръжна цена се определя на база Решение 118 от 03.04.2012г. на Общински съвет Плевен, а именно 6,00 лева на декар – пасище и мера, независимо от категорията на земята за стопанска година.

 

Кандидатите могат да участват както за всички, така и за отделни имоти. Не се допуска участие за част от имот.

Търговете ще се проведат на 22.04.2013г. както следва:

 

В Заседателната зала на Община Плевен, пл.”Възраждане” №2:

 

1.    с.Николаево  от 10,00 часа – 113 бр. имота с площ 2668,039  дка

2.   с.Горталово  от 13,00 часа – 86 бр. имота с площ 533,114  дка

 

 Тръжна документация се получава от 08.04.2013г. до 16,00часа на 19.04.2013г. включително  в Информационния център на Община Плевен.

 Предложенията се подават от 08.04.2013г. до 16,00часа на 19.04.2013г. включително  в Информационния център на Община Плевен.

 Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

При липса на кандидати, нови търгове ще се проведе на 10.05.2013г.  при същите тръжни условия и часове.

Тръжна документация се продава от 22.04.2013г. до 16,00ч. на 09.05.2013г. включително. Предложения се подават от 22.04.2013г. до 16,00ч. на 09.05.2013г. включително в Информационния център на  Община Плевен.

 Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на документация всеки работен ден от 08.04.2013г. до 19.04.2013г. включително.       

          Предвижда  се депозит за участие в търга.