Търг за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски градини и училища

1093