Търг за отдаване под наем на земеделска земя, находящи се в землищата на селата - с.Буковлък / с.Славяново

948

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН
На основание  чл. 44, ал. 2 във връзка с ал.1, т. 1 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти.
 
Обявява

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя - ниви от Общинския поземлен фонд за срок от 5 (пет) стопански (2016-2021) години, находящи се в землищата на селата:
 
1. с. Буковлък  - 152,233  дка
2. гр. Славяново – 306,471 дка
 
Началната тръжна цена се определя на база Решение 209 от 26.05.2016г. на Общински съвет Плевен, а именно 36,00 лева на декар – ниви, независимо от категорията на земята за стопанска година.
Кандидатите могат да участват както за всички, така и за отделни имоти. Не се допуска участие за част от имот.
Търговете ще се проведат на 15.07.2016г. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, както следва:
 
1. с. Буковлък  от 09,00 часа
2. гр. Славяново от 11,00 часа
 
Тръжна документация се получава от 08.07.2016г. до 16,00ч. на 14.07.2016г. включително в Центъра за административно обслужване на граждани -  Община Плевен, пл. Възраждане № 4. Предложения се подават от 08.07.2016г. до 16,00ч. на 14.07.2016г включително в Центъра за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. Възраждане № 4.
Цена на тръжната документация – 50,00 лв. (без ДДС).
При липса на кандидати, нови търгове ще се проведат на 22.07.2016г. при същите тръжни условия и часове. Тръжна документация се получава от 18.07.2016г. до 16,00ч. на 21.07.2016г. включително в Центъра за административно обслужване на граждани -  Община Плевен, пл. Възраждане № 4.
Предложения се подават от 18.07.2016г. до 16,00ч. на 21.07.2016г. включително в Центъра за административно обслужване на граждани -  Община Плевен пл. Възраждане № 4.
Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на документация всеки работен ден от 08.07.2016г. до 21.07.2016г. включително.       
          Предвижда  се депозит за участие в търга.