Търгове за отдаване под наем на части от имоти публична общинска в Детски градини и училища

782