Търгове за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ОПФ за една стопанска година по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ

600

Файлове:

CCI02112020.jpg CCI02112020.jpg