Търгове за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ОПФ за една стопанска година по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ

662

Файлове:

CCF25112020_0001.pdf CCF25112020_0001.pdf