ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ ЗА СТОПАНСКАТА 2021-2022 ГОДИНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 37И, АЛ. 13 ОТ ЗСПЗЗ

117

Файлове:

CCF_000019.pdf CCF_000019.pdf