Търгове за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд с НТП- изоставени трайни насаждения и овощна градина за срок от 5 стопански години в землищата на с. Буковлък и с. Върбица

118

Файлове:

CCF_000007.pdf CCF_000007.pdf