Търгове за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд с НТП - пасища, мери и ливади за землищата на с. Бръшляница, с. Буковлък, с. Мечка, с. Пелишат, с. Върбица, с. Коиловци и с. Гривица

1066

Файлове:

CCF09032020.pdf CCF09032020.pdf