Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване - 05.2012

1517

                                                         ОБЩИНА - ПЛЕВЕН

 

На основание Решения № 164, 165, 166, 167 и 169/26.04.2012 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински недвижими имоти:

 

На 29.05.2012 г.  – ВТОРНИК

от 14.00 ч.:

Незастроен урегулиран поземлен имот за жилищно строителство – УПИ VІІІ, кв.20, с. Буковлък с площ 580 кв.м., първоначална цена 3 300 лв. и депозит за участие 330 лв.

 

от 15.00 ч.:

Незастроен урегулиран поземлен имот № 56722.662.593 – урбанизирана територия за жилищно строителство – УПИ ІІІ-7769, кв.328, град Плевен, ул. “Мур” № 48а (под “Скобелев парк”), с площ 259 кв.м., първоначална цена 28 000 лв. и депозит за участие 2 800 лв.

 

от 16.00 ч.:

Незастроен урегулиран поземлен имот № 56722.664.304 – урбанизирана територия за административна сграда, комплекс – УПИ І, кв.103, град Плевен, бул. “Христо Ботев” № 162 (срещу сградата на Басейнова дирекция - Плевен), с площ 2 685 кв.м., първоначална цена 258 000 лв. и депозит за участие 25 800 лв.

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за обявените публичните търгове на 29.05.2012 г., нови публични търгове за тези имоти ще се проведат на 12.06.2012 г. в същия час и при същите условия.

 

На 30.05.2012 г. – СРЯДА

от 14.00 ч.:

Незастроен урегулиран поземлен имот № 56722.662.477 – урбанизирана територия за жилищно строителство – УПИ ІХ-7626,7628,7629, кв.165а, град Плевен, ул. “Цар Самуил” № 141 (срещу магазин “Лайф”), с площ 530 кв.м., първоначална цена 73 000 лв. и депозит за участие 7 300 лв.

 

от 15.00 ч.:

Незастроен урегулиран поземлен имот № 56722.651.509 – урбанизирана територия за обществено обслужване – УПИ ІІ, кв.604г, град Плевен, ул. “Индустриална” (западна индустриална зона до базата на КЗУ и “Главбулгарстрой”), с площ 528 кв.м., първоначална цена 31 000 лв. и депозит за участие      3 100 лв.

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за обявените публичните търгове на 30.05.2012 г., нови публични търгове за тези имоти ще се проведат на 13.06.2012 г. в същия час и при същите условия.

 

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 80 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 10.05.2012 г. до 12.00 ч. на работния ден, предхождащ търга, в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на работния ден, предхождащ търга.

При провеждане на НОВИ ПУБЛИЧНИ търгове, тръжна документация за тях ще се закупува от 04.06.2012 г. до 12.00 ч. на работния ден, предхождащ търга, в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на работния ден, предхождащ търга.

 

Телефони за контакти: отдел “Управление на собствеността”: (064) 881-324 и 881-310