Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение

558