Конкурс за длъжност „Началник-отдел „Изпълнение и отчитане на проекти”, дирекция „Европроекти“

1994

ОБЯВА
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 2

на основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

І.ЗА ЕДНА ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ „ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ“, ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПРОЕКТИ“ в администрацията на Община Плевен.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Щвейцария;

          2. Висше образование с минимална образователна степен – бакалавър;

          3. Професионална област – икономическо или юридическо образование;

          4. Професионален опит   - минимум  4 години професионален опит, или III младши ранг;    

          5. Да нямат налагано дисциплинарно наказание – „Уволнение”, освен ако е заличено;

          6. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани.

         Допълнителни изисквания:

         - Организационна компетентност;

         - Компютърна компетентност.

ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

         Конкурсът ще се проведе по реда на Раздел ІІ от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, чл. 24, т. 1 – решаване на тест и провеждане на интервю с постигналите на теста минимален изискуем резултат.

ІV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС). Към заявлението се прилагат следните документи:

         1. Декларация от лицето, че:

- е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Щвейцария;

         - не е поставен под запрещение;

         - не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

         - не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства.

         2. Документ за завършено висше образование (образователно-квалификационна степен – „бакалавър”);

         3. Автобиография;

         4. Копие от документ за самоличност;

         5. Копие от трудова (служебна) книжка;

         6. Медицинско свидетелство;

         7. Свидетелство за съдимост.

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

            Началник-отдел „Изпълнение и отчитане на проекти ” съгласно утвърдена длъжностна характеристика е ръководна длъжност под прякото ръководство на Директор дирекция „Европроекти”.

Главна цел:  Подпомагане изпълнението на целите и мерките на Плана за развитие на Община Плевен, както и на други стратегии, програми и планове, субординирани от основния документ, насочени към разширяване и засилване процесите на местното самоуправление в контекста на приоритетите на регионалната политика и повишаване качеството на живот на гражданите на територията на Община Плевен по европейски стандарти. 

Основна цел: Подпомагане дейността на по-високите длъжностни нива: Кмет, Заместник-кметове, Секретар на Общината и Директор на дирекция „Европроекти” в осъществяването на техните управленски функции.

Минималното основно месечно възнаграждение за длъжността съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, ниво РН7Б, степен 7, е 680.00 лв.

 

Документите по т. ІV се подават лично или чрез пълномощник в Община Плевен, Център за административно обслужване на гражданите, в срок от 10 (десет) работни дни от датата на публикуване на обявата.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви и съобщения, находящо се на ет. 1 в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане 2.