Конкурс за длъжността „Директор на дирекция „Обществен ред и сигурност„

1927

ОБЯВА
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2

на основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

за длъжността „Директор на дирекция „Обществен ред и сигурност„ при Община Плевен.

І. Конкурсът се обявява за заемане на ЕДНА ЩАТНА БРОЙКА;

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Щвейцария ;

2. Да са със завършено висше образование (хуманитарно, икономическо или техническо); образователно-квалификационна степен “магистър” и не по-малко от 4 (четири) години професионален опит, или III младши ранг;

3. Да нямат налагано дисциплинарно наказание – “Уволнение”, освен ако е заличено;

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

5. Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

6. Допълнителни изисквания:

        - Компетентност, свързана с познаване на нормативни актове;

        - Организационна компетентност;

          - Комуникационна компетентност;

          - Компетентност за работа с потребители;

        - Компютърна компетентност;

III. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът да се проведе по реда на Раздел ІІ от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, чл. 24, т. 1 – решаване на тест и провеждане на интервю с постигналите на теста минимален изискуем резултат.

          IV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС). Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Декларация от лицето, че е:

        - пълнолетен български гражданин , гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Щвейцария ;       

        - не е поставен под запрещение;

        - не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

        - не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства.

2. Документ за завършено висше образование (образователно-квалификационна степен “магистър”);

3. Автобиография;

4. Копие от документ за самоличност;

5. Копие от трудова/служебна книжка;

6. Медицинско свидетелство;

7. Свидетелство за съдимост.

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Длъжността „Директор на дирекция „Обществен ред и сигурност при Община Плевен съгласно утвърдена длъжностна характеристика е под прякото ръководство на Заместник-кмет на Община Плевен. Основна цел – Организира и координира взаимодействието между общинската администрация, МВР и други държавни и обществени органи и организации, имащи отношение по поддържането на обществения ред и сигурност. Области на дейност – Взаимодейства с дирекциите и отделите в общинската администрация по всички въпроси, касаещи обществения ред и сигурността. Преки задължения – обезпечава дейностите по обществения ред и сигурността на гражданите. Минималното основно месечно възнаграждение за длъжността съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, ниво РН6Б, степен 6, е 730.00 лв.

 

        Документите по т. IV се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на граждани при  Община Плевен в срок от 10 (десет) работни дни от датата на публикуване на обявата.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви и съобщения, находящо се на етаж 1-ви в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане № 2.