Обява за конкурс за длъжността експерт „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Плевен, по проект: BG05SFOP001-4.004-0026 „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Плевен, като част от национална

960