Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военно-геогравската служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

602