СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА 2021 ГОДИНА

715

СЪОБЩЕНИЕ

относно Спортен календар на Община Плевен за 2021г.

                                              

  Уважаеми представители на спортните организации,

 В срок до 30.11.2020г. очакваме предложения за спортни мероприятия, които да бъдат включени в Спортния календар за 2021г. и съфинансирани от Община Плевен. Възможностите за финансово подпомагане на спортни събития са регламентирани в Правилник за условията и реда за финансово подпомагане на спортни мероприятия, включени в Спортния календар на Община Плевен, приет с Решение № 261 на Общински съвет Плевен от 30.07.2020 г. Съгласно Правилника кандидатстващите спортни организации подават документи до Кмета на Община Плевен в Центъра за обслужване на граждани на Община Плевен в срок до 30-и ноември на предходната година. Подадени след този срок заявления не се разглеждат.

 С пълния текст на Правилника можете да се запознаете от страницата на Община Плевен – в меню: Дейности/ Спорт и младежки дейности/ Нормативни документи.

https://www.pleven.bg/bg/normativni-dokumenti/pravilnik-za-usloviyata-i-reda-za-finansovo-podpomagane-na-sportni-meropriyatiya-vklyucheni-v-sportniya-kalendar-na-obshtina-pleven

         За въпроси и уточнения можете да се обръщате към служителите от отдел „Спорт“ в Община Плевен на тел. 064/881 234 и 064/ 881 314.